top of page
Banner-montessori.png

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ

Co dítě v 15 letech získá vzděláním na naší škole?

Dovednosti

Dovednosti jsou praktické schopnosti aplikovat znalosti v reálných situacích. Můžeme je rozdělit na kognitivní, praktické a komunikační. Studenti jsou lépe připraveni na reálný svět, jsou schopni postarat se o sebe i o své okolí díky propojení praktických zkušeností a akademického studia.

 

Znalosti

Znalosti představují teoretické pochopení konkrétních konceptů nebo témat. Zahrnují fakta, pojmy, metody a postupy. 

 

Kompetence

Kompetence kombinují znalosti a dovednosti a zahrnují 

 • Autonomii a odpovědnost: Schopnost pracovat samostatně a nést odpovědnost za své činy.

 • Kooperaci: Schopnost pracovat efektivně v týmu a přispívat ke společným cílům.

 • Osobní rozvoj: Schopnost kontroly chyby, sebehodnocení, sebereflexe a identifikování oblastí pro zlepšení,
  řešení problémů

 

Adaptabilitu

Děti se učí být flexibilní a schopní se přizpůsobit novým situacím, myslet inovativně a v souvislostech, což je klíčové v rychle se měnícím světě.

 

Kritické myšlení

Studenti jsou připravováni na práci s informacemi, kritické myšlení a rozhodování na základě analýzy a syntézy informací. Digitální wellness, včetně digitální hygieny a digitálního detoxu. 

 

Time management

Dovednosti plánování, určování priorit a dokončování práce pomáhají při organizaci a rozdělení času při studiu i dalších činnostech. 

 

Mezilidské vztahy

Interpersonální dovednosti jsou schopnosti, které usnadňují efektivní interakci a komunikaci s ostatními. Zahrnuje empatii, řešení konfliktů, schopnost spolupráce. 

 

Celoživotní učení

Podpora vnitřní motivace a lásky k učení vede k tomu, že se děti stávají celoživotními studenty, kteří jsou neustále otevření novým poznatkům a dovednostem.

MONTESSORI KOMPETENCE PRO 21.STOLETÍ

Jedním z hlavních cílů vzdělávání v naší škole je zaměřit se na získání kompetencí potřebných pro 21. století. Montessori program reflektuje moderní požadavky na vzdělávání tím, že klade důraz na praktické dovednosti, rozvoj osobnosti a adaptabilitu. Snažíme se připravit děti nejen na současné potřeby světa a trhu práce, ale také na budoucí výzvy a příležitosti, které je čekají.

MONTESSORI PRINCIPY

Při tvorbě a realizaci Montessori metody máme na paměti několik zásadních principů:

Vycházíme z lidských tendencí a potřeb

Vycházíme z vývojových fází a psychologických charakteristik věku

Vycházíme ze zájmu dítěte

Vycházíme z kulturního a sociálního prostředí dítěte

Montessori metody

 

 • Věkově smíšené skupiny 

 • Etická a mravní výchova 

 • „Ruce na materiálu“

 • Individuální a skupinová práce. 

 • Sebeutváření 

 • Ekologická výchova 

 • Péče a služby 

 • Kontrola chyby a zpětná vazba

bottom of page